خانه | معرفی همکاران

معرفی همکاران

صاحب امتیاز:

حسن صانعی پور

هیئت تحریریه:

حسن صانعی پور

حمیدرضا رمضانی

نرگس چکنی

سرایش صانعی پور

عاطفه سیدی

گزارشگران

علی وزان

رضا شهابی

محمد جعفر نژاد قوژدی

مشاورین سایت

دکتر حمیدرضا محمدی 

دکتر حسین قربانپور

دکتر محمود صانعی پور

طراحی و پشتیبانی فنی:

سعید علیخانی | تیم طراحان مدوپا